زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینمو

تـومـن را نمی بینی................